055 – C++ So sánh sơ sơ sự khác nhau giữa C++ và C# (hay ngôn ngữ mới hơn).So sánh sơ sơ sự khác nhau giữa C++ và C# (hay ngôn ngữ mới hơn).

Video này sẽ hướng dẫn các bạn là ngôn ngữ mới hơn thường hay hơn vì nó chỉnh sửa từ cái củ và thêm nhiều cái mới, cũng như cung cấp nhiều thư viện hay functions hơn cho người lập trình thay vì phải viết lại 1 cách cực nhọc !

huy nguyen, huy nguyễn, học lập trình, code, programming, computer, code la nghien, code là ghiền, chương trình, lập trình viên, programmer, developer, technology, kỷ thuật, căn bản, nâng cao, web apps, front-end, back-end, front end, back end, c++, C++, c plus plus, c cộng cộng, biến, variable, hàm, function, if/else, for loop, while loop, vòng lặp, array, mảng, class, lớp, con trỏ, struct, pass by value, pass by pointer, pass by reference, function overloading, c++ vs c#, C++ vs C#

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Khác: https://southtexasrefugees.org/cong-nghe

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận