𝒩𝒽ạ𝒸 𝒮ố𝓃ℊ 2017 𝒩𝒢ℋℰ ℋ𝒪Àℐ 𝒦ℋÔ𝒩𝒢 𝒞ℋÁ𝒩 | ℒ𝒦 𝒩𝒽ạ𝒸 𝒮ố𝓃ℊ 𝒯𝓇ữ 𝒯ì𝓃𝒽 𝒬𝓊ê ℋươ𝓃ℊ 2017, 𝒢𝒾ọ𝓃ℊ 𝒞𝒶 Để Đờ𝒾 𝒳𝓊â𝓃 ℋữ

𝒩𝒽ạ𝒸 𝒮ố𝓃ℊ 2017 𝒩𝒢ℋℰ ℋ𝒪Àℐ 𝒦ℋÔ𝒩𝒢 𝒞ℋÁ𝒩 | ℒ𝒦 𝒩𝒽ạ𝒸 𝒮ố𝓃ℊ 𝒯𝓇ữ 𝒯ì𝓃𝒽 𝒬𝓊ê ℋươ𝓃ℊ 2017, 𝒢𝒾ọ𝓃ℊ 𝒞𝒶 Để Đờ𝒾…