CHỮA TOÀN BỘ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG | XÂY DỰNG STUDYHey 👋
Link Đề Cương Ôn Tập và Bảng Tra Vật Liệu Xây Dựng:
Link Sách Giáo Khoa và Bài Tập Vật Liệu Xây Dựng:
📗 Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chữa toàn bộ bài tập vật liệu xây dựng chương 1 : tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng. Nội dung chủ yếu liên quan đến:
+ 𝖢á𝖼 𝗍𝗁ô𝗇𝗀 𝗌ố 𝗍𝗋ạ𝗇𝗀 𝗍𝗁á𝗂 𝗏à đặ𝖼 𝗍𝗋ư𝗇𝗀 𝖼ấ𝗎 𝗍𝗋ú𝖼 𝖼ủ𝖺 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 𝗇𝗁ư: 𝖪𝗁ố𝗂 𝗅ượ𝗇𝗀 𝗋𝗂ê𝗇𝗀, 𝗄𝗁ố𝗂 𝗅ượ𝗇𝗀 𝗍𝗁ể 𝗍í𝖼𝗁, độ 𝗋ỗ𝗇𝗀, độ 𝗆ị𝗇.
+ 𝖭𝗁ữ𝗇𝗀 𝗍í𝗇𝗁 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗅𝗂ê𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇 đế𝗇 𝗆ô𝗂 𝗍𝗋ườ𝗇𝗀 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗁ư: độ ẩ𝗆, độ 𝗁ú𝗍 𝗇ướ𝖼, độ 𝗁ú𝗍 𝗇ướ𝖼 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗄𝗁ố𝗂 𝗅ượ𝗇𝗀, độ 𝗁ú𝗍 𝗇ướ𝖼 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗍𝗁ể 𝗍í𝖼𝗁, độ 𝖻ã𝗈 𝗁ò𝖺 𝗇ướ𝖼, 𝗁ệ 𝗌ố 𝗆ề𝗆, 𝗍í𝗇𝗁 𝗍𝗁ấ𝗆 𝗇ướ𝖼, 𝗍í𝗇𝗁 𝗍𝗁ấ𝗆 𝗁ơ𝗂 𝗏à 𝗍𝗁ấ𝗆 𝗄𝗁í, 𝖻𝗂ế𝗇 𝖽ạ𝗇𝗀 ẩ𝗆.
+ 𝖳í𝗇𝗁 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗅𝗂ê𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇 đế𝗇 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗇𝗁ư: 𝖳í𝗇𝗁 𝖽ẫ𝗇 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍, 𝗁ệ 𝗌ố 𝖽ẫ𝗇 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍, 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝖽𝗎𝗇𝗀, 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝖽𝗎𝗇𝗀 𝗋𝗂ê𝗇𝗀, 𝗁ệ 𝗌ố 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝖼𝗁ấ𝗍.
📍𝑿𝒆𝒎 𝒕𝒉ê𝒎 𝒄á𝒄 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒌𝒉á𝒄 𝒕ạ𝒊 đâ𝒚:👇
▶𝖡à𝗂 𝗍ậ𝗉 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 𝗑â𝗒 𝖽ự𝗇𝗀::
▶𝖡à𝗂 𝗍ậ𝗉 𝗄ĩ 𝗍𝗁𝗎ậ𝗍 đ𝗂ệ𝗇 𝖼𝗁ươ𝗇𝗀 𝟤 & 𝟥:
▶𝖧ướ𝗇𝗀 𝖽ẫ𝗇 𝖻à𝗂 𝗍ậ𝗉 𝗅ớ𝗇 𝗍𝗋ắ𝖼 đị𝖺:
▶𝖡à𝗂 𝗍ậ𝗉 𝗌ứ𝖼 𝖻ề𝗇 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎:
▶𝖳ổ𝗇𝗀 ô𝗇 𝗍ậ𝗉 𝗅í 𝗍𝗁𝗎𝗒ế𝗍 𝗏à 𝖻à𝗂 𝗍ậ𝗉 𝗍𝗋ắ𝖼 đị𝖺:
➖➖➖➖➖➖➖
📢Đă𝒏𝒈 𝒌ý 𝒌ê𝒏𝒉 𝒗à 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅õ𝒊 𝒕ô𝒊 𝒕𝒓ê𝒏 𝒎ạ𝒏𝒈 𝒙ã 𝒉ộ𝒊:
▶ 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞:
➡ 𝘏ã𝘺 𝘣ậ𝘵 𝘤𝘩𝘶ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘣á𝘰 “🔔” để 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘣ỏ 𝘭ỡ 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘯𝘩é!
▶ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤:
▶ 𝐆𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝘣𝘢𝘤𝘬𝘪𝘴𝘶𝘵𝘷@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮
➖➖➖➖➖➖➖
🎶𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐:
▶𝘔𝘉𝘉 – 𝘉𝘦𝘢𝘤𝘩 (𝘝𝘭𝘰𝘨 𝘕𝘰 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤)-𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘝𝘭𝘰𝘨 𝘕𝘰 𝘊𝘰𝘱𝘺𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤.
▶🇻🇮🇩🇪🇴 🇱🇮🇳🇰:
➖➖➖➖➖➖➖

𝑻𝒉ô𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌ê𝒏𝒉 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆

👋 𝖢𝗁à𝗈 𝖼á𝖼 𝖻ạ𝗇! 𝖳ớ 𝗅à 𝖲á𝗇𝗀 𝗏à 𝗆ì𝗇𝗁 𝗅à𝗆 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝖻à𝗂 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝗏ề 𝗆ộ𝗍 𝗌ố 𝗆ô𝗇 𝗁ọ𝖼 𝗅𝗂ê𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇 đế𝗇 𝗇𝗀à𝗇𝗁 𝖷â𝗒 𝖣ự𝗇𝗀 𝖣â𝗇 𝖣ụ𝗇𝗀 & 𝖢ô𝗇𝗀 𝖭𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 để 𝗀𝗂ú𝗉 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝖻ạ𝗇 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝗏𝗂ê𝗇 𝗄𝗁á𝖼 đ𝖺𝗇𝗀 𝗀ặ𝗉 𝗄𝗁ó 𝗄𝗁ă𝗇 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗁ọ𝖼 𝗍ậ𝗉. 𝖭𝗁ữ𝗇𝗀 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝖻à𝗂 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝗇à𝗒 đượ𝖼 𝗑â𝗒 𝖽ự𝗇𝗀 𝗏à 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖻à𝗒 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗄𝗁ả 𝗇ă𝗇𝗀 𝗏à ý 𝗁𝗂ể𝗎 𝖼ủ𝖺 𝗆ì𝗇𝗁. 𝖬ọ𝗂 𝗄𝗂ế𝗇 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗁𝖺𝗒 𝗏à 𝖻ổ í𝖼𝗁 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝗁ọ𝖼 𝗆à 𝗆ì𝗇𝗁 𝗍𝗂ế𝗉 𝗍𝗁𝗎 đượ𝖼 𝗆ì𝗇𝗁 𝗌ẽ 𝖼ố 𝗀ắ𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗎𝗒ề𝗇 𝗍ả𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝖽ướ𝗂 𝖽ạ𝗇𝗀 𝖼á𝖼 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍ớ𝗂 𝖼á𝖼 𝖻ạ𝗇. 𝖳𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗊𝗎á 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖻𝗂ê𝗇 𝗌𝗈ạ𝗇 𝗏à 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝖻à𝗂 𝖼ó 𝖼𝗁ỗ 𝗇à𝗈 𝗌𝖺𝗂 𝗌ó𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆ọ𝗂 𝗇𝗀ườ𝗂 𝗁ã𝗒 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖻ê𝗇 𝖽ướ𝗂 𝗆ì𝗇𝗁 𝗌ẽ 𝗑𝖾𝗆 𝗑é𝗍 𝗅ạ𝗂 ý 𝗄𝗂ế𝗇 𝖼ủ𝖺 𝖼á𝖼 𝖻ạ𝗇.
(❗) Đừ𝗇𝗀 𝗊𝗎ê𝗇 𝗇𝗁ấ𝗇 đă𝗇𝗀 𝗄ý 𝗄ê𝗇𝗁, 𝗇𝗁ấ𝗇 𝗍𝗁í𝖼𝗁 ( 𝗇ế𝗎 𝖻à𝗂 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝗁ữ𝗎 í𝖼𝗁) 𝗁𝗈ặ𝖼 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗍𝗁í𝖼𝗁 (𝗇ế𝗎 𝖻à𝗂 𝗀𝗂ả𝗇𝗀 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗁ữ𝗎 í𝖼𝗁) 𝗏à 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖾 để 𝗍𝗋𝗂 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗅𝖺𝗇 𝗍ỏ𝖺 𝗍ớ𝗂 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝖻ạ𝗇 𝗁ơ𝗇 𝗇𝗁é!
🗣” 𝖪𝗂ế𝗇 𝗍𝗁ứ𝖼 𝗁𝖺𝗒 𝗍𝗁ì 𝗁ã𝗒 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ đừ𝗇𝗀 𝖼𝗁ỉ 𝖻𝗂ế𝗍 𝗀𝗂ữ 𝖼𝗁𝗈 𝗋𝗂ê𝗇𝗀 𝗆ì𝗇𝗁, 𝖻ở𝗂 𝗏ì 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗍ô𝗂 𝗀𝗂á 𝗍𝗋ị 𝖼ủ𝖺 𝗆ộ𝗍 𝗇𝗀ườ𝗂 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗉𝗁ả𝗂 𝗁ọ 𝖻𝗂ế𝗍 đượ𝖼 𝖻𝖺𝗈 𝗇𝗁𝗂ê𝗎 𝗆à 𝗅à 𝗁ọ 𝖼ố𝗇𝗀 𝗁𝗂ế𝗇 đượ𝖼 𝖻𝖺𝗈 𝗇𝗁𝗂ê𝗎 𝗏ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗀ì 𝗁ọ 𝖻𝗂ế𝗍. 𝖧ã𝗒 𝗅à𝗆 𝗆ộ𝗍 𝗇𝗀ườ𝗂 𝖼ó í𝖼𝗁, đừ𝗇𝗀 í𝖼𝗁 𝗄ỉ 𝗇𝗁é”
-𝓥ă𝓷 𝓢á𝓷𝓰-

#xây_dựng_study

Bài tập vật liệu xây dựng, chữa bài tập vật liệu xây dựng, nuce, trường đại học xây dựng, ôn thi sinh viên, vật liệu xây dựng, đề thi vật liệu xây dựng, ôn tập vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hành vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng bách khoa, thiết kế cấp phối bê tông xi măng, thiết kế thành phần cấp phối bê tông, xây dựng study, chữa toàn bộ bài tập chương 1 những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng, hướng dẫn thiết kế thành phần cấp phối bê tông

Xem Thêm Bài Viết Về Giáo Dục Khác: https://southtexasrefugees.org/giao-duc

Nguồn: https://southtexasrefugees.org/

Viết một bình luận